Học Toán hiệu quả cùng Online Math –
Tính vuông góc và tính song song có mối liên hệ mật thiết với nhau. Có hai tính chất cơ bản là:
1. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
2. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại.
Hơn nữa là tính chất của ba đường thẳng song song:
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong