Từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 10: Our Houses in the Future

– apartment /əˈpɑrt·mənt/ và flat /flæt/ (n) căn hộ
Hai từ này thường được sử dụng với cùng một nghĩa là “căn hộ”. Tuy nhiên, theo thói quen, có nơi thì những căn hộ nhỏ được gọi là apartment và những căn hộ lớn hơn, có thế chiếm diện tích cả một tầng sẽ được gọi là flat.
– condominium /ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/ (n) chung cư
– penthouse /ˈpent·hɑʊs/ (n) tầng trèn cùng của một tòa nhà cao tầng
– basement apartment /ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/ (n) căn hộ tầng hầm
– houseboat /ˈhɑʊsˌboʊt/ (n) nhà thuyền
– villa /ˈvɪl·ə/ (n) biệt thự
– cable television (TV cable) /ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/ (n) truyền hình cáp
– fridge /frɪdʒ/ (n) tủ lạnh

– wifi (Wireless Fidelity) /ˈwɑɪˈfɑɪ/: hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến
– wireless /ˈwɑɪər·ləs/ (adj, n) vô tuyến điện, không dây
– wireless TV /ˈwɑɪər·ləsˌtiːˈviː/(n) tivi có kết nối mạng không dây
– appliance /əˈplɑɪ·əns/ (n) thiết bị, dụng cụ
– automatic /ˌɔ·t̬əˈmæt̬·ɪk/ (adj) tự động
– castle /ˈkæs·əl/ (n) lâu đài
– comfortable /ˈkʌm·fər·t̬ə·bəl/ (adj) đầy đủ, tiện nghi
– dry /drɑɪ/ (v) làm khô, sấy khô
– helicopter /ˈhel·ɪˌkɑp·tər/ (n) máy bay trực thăng
– hi-tech /ˈhɑɪˈtek/ (adj) kỹ thuật cao

– iron /aɪrn/ (v) bàn là, ủi (quần áo)
– look after /lʊk ˈæf tər/ (v) trông nom, chăm sóc
– modern /ˈmɑd·ərn/ (adj) hiện đại
– motorhome /ˈməʊtəˌhəʊm/ (n) nhà lưu động (có ôtô kéo)
– skyscraper /ˈskɑɪˌskreɪ·pər/ (n) nhà chọc trời
– smart /smɑːrt/ (adj) thông minh
– solar energy /ˌsoʊ.lɚ ˈen.ɚ.dʒi/ (n) năng lượng mặt trời
– space /speɪs/ (n) không gian vũ trụ
– special /ˈspeʃ·əl/ (adj) đặc biệt
– UFO /ˌjuː.efˈoʊ/ viết tắt của từ Unidentified Flying Object (n) vật thể bay, đĩa bay
======
Xem thêm tại:
Content of: #HocHay – Luyện thi tiếng Anh dễ dàng cùng Học Hay
Source by: #HocHay
Sponsored by: #HocHay
Produced by: #HocHay – 26 September 2019
======
#tuvungtienganhlop6 #unit10ourhousesinthefuture #tienganh #tienganhlop6 #tuvungtienganh
#vietnam #hochiminh #hcm #tphcm #hanoi #HTranghochay

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong