Mục đích yêu cầu:
Biết khái niệm biến
Hiểu cách khai báo, đặt tên biến
Biết sử dụng biến trong chương trình.
Biết khái niệm hằng. Hiểu cách khai báo, sử dụng hằng.
Hiểu thêm về lệnh gán trong ngôn ngữ lập trình Pascal

Nội dung:
Biến là gì?
Khai báo biến
Sử dụng biến trong chương trình
Hằng

BIẾN LÀ GÌ?
Biến là công cụ trong lập trình
Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu
Dữ liệu do biến lưu trữ gọi là giá trị của biến.
Giá trị của biến có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.
. Khai báo biến
Var m,n: integer;
s, dientich: real;
thong_bao: string;
Trong ví dụ trên:
Var là từ khóa
m,n là tên các biến có kiểu số nguyên
S, dientich là tên các biến có kiểu số thực
Thong_bao là tên biến có kiểu xâu kí tự
Sử dụng biến trong chương trình
Gán giá trị cho biến bằng lệnh gán :=
Gán dữ liệu cho biến bằng lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím
Tính toán với các giá trị của biến
Xuất giá trị của biến bằng lệnh writeln tên biến;

HẰNG
Hằng được dùng để lưu trữ dữ liệu,
Giá trị của hằng phải được xác định ngay khi khai báo và không thay đổi trong phần thân chương trình.
Cú pháp khai báo hằng.Const tên hằng = giá trị;
ví dụ: const ban_kinh = 3.6;
tentruong = ‘THCS Tran Quang Khai’

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc