Triết học Mác – Lênin là một trong năm môn học theo chương trình mới được Bộ giáo dục và đào tạo bắt đầu triển khai đối với sinh viên các trường Đại học và học viện trong cả nước từ năm học 2019-2020!
Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội.
Trong phần này đề cập đến: khái lược về triết học; nguồn gốc của triết học; khái niệm triết học; đối tượng của triết học; triết học – hạt nhân lý luận của thế giới quan.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong