Bài 8. NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP _ Thầy Minh
1. Ngô Quyền dựng nền độc lập.
– 939, Ngô Quyền lên ngôi vua đóng đô ở Cổ Loa.
– Bộ máy nhà nước:
Vua là người đứng đầu đất nước, giúp việc cho vua là hệ thống quan văn và quan võ dưới nữa là thứ sử các châu
2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô.
– 944, Ngô Quyền mất . Dương Tam Kha cướp ngôi . triều đình lục đục.
– 950, Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không quản lí được đất nước.
– 965, Ngô Xương Văn chết → loạn 12 sứ quân.
3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước.
Tình hình đất nước.
– Loạn 12 sứ quân , đất nước bị chia cắt, loạn lạc.
– Nhà Tống có âm mưu xâm lược nước ta.
Quá trình thống nhất đất nước.
– Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư.
– Liên kết với sứ quân Trần Lãm.
– Được nhân dân ủng hộ.
– Đến năm 967, đất nước thống nhất.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc