Kinh thánh tiên tri việc “Tinh giảm Dân số Toàn cầu”…

“Một góc tư thế gian”
An-ti Christ kiểm soát thế giới…!
“Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất.” (Kh 6:8 )
“Người cưỡi ngựa tên là Tử Vong, có Âm Phủ theo sau, được quyền trên một phần tư dân số thế giới để tàn sát họ bằng gươm đao, đói kém, nạn dịch và các loài thú dữ trên đất.
[BDM]

Es 11:12 “Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất.”
Es 41:9 “ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các góc đất, mà bảo ngươi rằng: Ngươi là tôi tớ ta; ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi.”
Exe 7:2 “Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán cùng đất Y-sơ-ra-ên như vầy: Sự cuối rốt đây nầy! Sự cuối rốt đã đến cho bốn góc đất!”
***
Một góc tư thế gian: Một phần tư dân số…
Thế gian: chỉ nhân loại cũng có khi chỉ về địa lý thế giới…
Bốn góc đất: bốn phương trời thế gian… (cả thế giới)
Các thế lực ngầm họ như một tay chơi cờ giỏi… Họ tính được 5-7 nước cờ… trong khi các quốc gia chỉ tính được “1-2 nước” là cùng…
Tinh giảm dân số thế giới bằng “gươm đao, đói kém và nạn dịch” là toan tính của các thế lực ngầm…
Muốn thôn tính và cầm quyền trên các quốc gia, các thế lực ngầm phải “đánh bại nền kinh tế các nước”, làm cho các quốc gia phải suy yếu và lệ thuộc…
Con nghiện lệ thuộc “thuốc” thế nào thì các quốc gia cũng sẽ bị làm cho “lệ thuộc vaccin”… giống như vậy… Các “biến thể” sẽ làm cho các nước không kịp sản xuất vaccin… Đối phó với bệnh dịch và dần dần phải lệ thuộc…
An-ti Christ sẽ kiểm soát các quốc gia… sẽ có một Chính phủ toàn cầu, một giáo hội toàn cầu nhân danh hòa bình, nhưng sẽ chống lại Đấng Christ và những ai theo Ngài đích thực!
IGi 2:18 “Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng”
IGi 2:22 “Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!”
IGi 4:3 “còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.”
IIGi 1:7 “Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ.”
Giáo hội toàn cầu sẽ bao gồm tất cả các tôn giáo, với một nền thần học chung: Chối bỏ thần tính của Đấng Christ (phủ nhận Đấng cứu chuộc)

IITe 2:4 “Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.” (3-4)

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc