Hôm nay ngày 23 tháng 02 năm 2021

Tụng Kinh
Cầu Nguyện
Pháp Thoại
Pháp Đàm
Hồi Hướng

THỰC TẬP và NUÔI DƯỠNG
CÁC ĐIỀU LÀNH HÀNG NGÀY
PHẦN 03

Dưới đây là các hành động THIỆN của Thân, Khẩu, và Ý chúng ta cố gắng nuôi dưỡng, duy trì, và phát triển chúng tốt đẹp trong đời sống hằng ngày để làm lợi ích cho đời.

a) Thân thiện có ba: Không sát sanh, không trộm cắp, và không tà dâm.

b) Khẩu thiện có bốn: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, và không nói lời hung ác.

c) Ý thiện có ba: Không tham lam, không sân giận, và không si mê.

Khi ý thức rõ các việc như vậy, chúng ta quyết tâm tránh xa các hành động BẤT THIỆN của Thân, Khẩu, và Ý để không đem lại bất hòa, bất an, và bất hạnh cho gia đình, học đường, và cho cả xã hội ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Today is on February 03, 2021
Chanting
Praying
Dharma Talk
Dharma Discussion
Sharing the Merit

Below are the WHOLESOME actions of our Bodies, Words, and Minds that we strive to nourish, maintain, and develop well in our daily life to benefit the world.

a) The wholesome body has three: No killing, no stealing, and no sexual misconduct.
b) The wholesome mouth has four: No lies, no saying embroidery, no saying two-way tongue, and no saying cruel words.
c) The wholesome mind has three: No greed, no anger, and no delusion.

When we are fully aware of such things, we are determined to stay away from the UNWHOLESOME actions of bodies, words, and minds in order not to bring discord, insecurity, and unhappiness to our families, schools, and even to society right here and right now in the present life.

Ngày 23 tháng 2 năm 2021
Feb. 23, 2021
By Ven. Thích Trừng Sỹ
at Pháp Nhãn Temple,
Austin, Texas

Nguyện cầu cho tất cả pháp giới chúng sinh trên
trái đất này sớm được thoát khỏi bệnh dịch virus
corona toàn cầu.

May all living things and living beings on earth
soon escape from the global coronavirus pandemic.
Please wholeheartedly pray for the global coronavirus soon ended.
By Thích Trừng Sỹ

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong