Hướng dẫn học Tin Học lớp 8
Chương 1: Lập trình đơn giản
– Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

– Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

– Bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal

– Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

– Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

– Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình

– Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

– Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

– Bài 6: Câu lệnh điều kiện

– Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện

– Bài 7: Câu lệnh lặp

– Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For … do

– Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

– Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While … do

– Bài 9: Làm việc với dãy số

– Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình

Xem thêm:
– Hướng dẫn học tin học lớp 4
– Hướng dẫn học tin học lớp 5
tại:
Channel Link:
Webpage:
Fanpage:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc