កម្មវិធីវិទ្យុពេលព្រឹករបស់ VOA សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

#VOAKhLive កម្មវិធីវិទ្យុពេលព្រឹករបស់ VOA សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ ក្រៅពីផ្សាយផ្ទាល់លើហ្វេសប៊ុក លោកអ្នកនាង ក៏អាចស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ២លើកក្នុងមួយថ្ងៃ គឺពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ៥ ដល់៥:៣០នាទី និងពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង៨:៣០នាទី ដល់ម៉ោង ៩:៣០នាទី តាមរលកវិទ្យុAM...