រៀនភាសាកូរ៉េ សន្ទនាភាសាកូរ៉េ មេរៀនទី​៨ ភាគ ២ #제 8과 2강 일과 묻고 대답히기

មេរៀនទី ៨ វីដេអូទី ២ និយាយអំពី ការសួរ នឹងឆ្លើយអំពីថ្ងៃ ខែ ។ នឹង មានរៀនអំពីវេយ្យាករណ៏ 문법: -에 . សម្រាប់បងប្អូនមានសំណួរ អាចសរសេរសួរនៅខាងក្រោមបាន ។ បងប្អូនក៏អាចចុះឈ្មោះ រៀននៅក្នុងក្រុម...