bệnh newcastle ở gà

Thời gian ủ bệnh của bệnh Newcastle từ 5-12 ngày nhưng thường thường là 5 ngày. Bệnh được chia...