ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៤ (ត​ ថ្ងៃទី៣) រំឭកព្យញ្ជនៈ យ៉ រ៉ វ៉ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុដាលីស

#ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៤ (ត​ ថ្ងៃទី៣) រំឭកព្យញ្ជនៈ យ៉ រ៉ វ៉ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុដាលីស បឋមគួចម៉េងលីទួលបេង ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម #សូមអាណាព្យាបាល ឪពុកម្តាយ ជួយកូនៗផង #For...