កិលេសរារាំមិនឲ្យឃើញគុណ, ប៊ុត សាវង្ស, Buth Savong Dhamma Talk, Khmer Dhamma Network

Published on Apr 27, 2016 នេះគឺជា ប៉ុស្តិ៍ថ្មីមួយទៀត ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាស­នាខ្មែរ។ (ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ប្រទេសកម្ពុជា) Please to click Subscribe my channel: Check...

Hotel Tips

Reward the Good Guys- Use Green Hotels Years ago I remember an amusing story from Scandic Hotels, one of...