អហេតុកវិបាកចិត្ត(អហេតុកកកុសលចិត្ត៨ដួង)ភាគ២

នេះគឺជាវីដេអូសម្រួលដល់ការសិក្សាដោយសង្ខេបខ្លឹមសារស្ដីអំពីអហេតុកកុសលវិបាកចិត្ត៨ដួង)ដោយរក្សានូវខ្លឹមសារទាំងស្រុង។ សូមអរព្រះគុណចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជាដែលបានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីពន្យល់ព្រះធម៌ នាងខ្ញំុសូមប្រគេនជូននូវមហាកុសលដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើក្នុងជាតិនេះនិងជាតិកន្លងៗមក ចំពោះព្រះអង្គ ឆាប់បានសម្រេចធម៌រួចផុតចាកទុក្ខ។ សូមមេត្តាជួយចែករំលែកជាធម្មទាន។ សូមអនុមោទនា! Nguồn: https://truthabouttoyota.com/ Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/khoe-dep