សារៈសំខាន់នៃទទួលបានការអប់រំ The importance of getting an Education

ការអប់រំមិនអាចខ្វះបានពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែពិបាកស្រាប់ បើអ្នកមិនងាកមកផ្តល់សារៈសំខាន់លើការអប់រំអ្នកនឹងរស់នៅពិបាកពេញមួយជីវិត។ សូមប្អូនៗកុំបោះបង់ការសិក្សាពិសេសសិស្សានុសិស្សតាមខេត្ត។ អរគុណសប្បុរសជនទាំងឡាយដែលតែងជួយឧបត្ថម្ភការសិក្សាដល់កុមារកម្ពុជា។ We can’t exclude education from our life especially poor peple. If they don’t give value...