សញ្ញាភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ មេរៀនទី១៥ ទ្រឹស្តីបទតាលែស (ភាគ២)

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ មេរៀនទី១៥ ទ្រឹស្តីបទតាលែស (ភាគ២) កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត ៖ មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ មេរៀនទី១៥ ទ្រឹស្តីបទតាលែស ៣.អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទតាលែស បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ នាង វណ្ណដា ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី) #សញ្ញាភាសាខ្មែរ...

Bài 18. Đô thị hoá

Đô thị hoá ở Việt Nam diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp, tỉ lệ thị dân...