Thứ Bảy Apr 27-2019 .Ngài Tuệ Siêu thuyết giảng Thanh Tịnh Đạo-Visuddhimagga (Buổi 01).GS: Ngài Tuệ Siêu – thuyết giảng VỀ DUYÊN KHỞI BỘ THANH TỊNH ĐẠO(The Path of Purification – Visuddhimagga ) Luận sư Bhadantacariya Buddhaghosa
_277. “Tất cả hành vô thường “Với Tuệ, quán thấy vậy Ðau khổ được nhàm chán;Chính con đường thanh tịnh.”278. “Tất cả hành khổ đauVới Tuệ quán thấy vậy,Ðau khổ được nhàm chán;Chính con đường thanh tịnh.” 279. “Tất cả pháp vô ngã,Với Tuệ quán thấy vậy,Ðau khổ được nhàm chánChính con đường thanh tịnh.
_Sabbe dhammā anattā’’ti, yadā paññāya passati;Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyā
_Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghe