Phap Cu Kinh Thứ Hai June 28-2021.TT Tuệ Quyền giảng từ vựng, ý nghĩa & duyên sự Pháp Cú Kinh Số 052—-*—- Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại Tịnh Xá Jetavana gần thành Sàvatthì (Xá vệ), đề cập đến Thiện Nam Chattapàni. _ (PupphaVagga – Phẩm Hoa).

*052. Yathàpi ruciram. puppham.// van.n.avantam. sugandhakam. // evam. subhàsità vàcà // saphalà hoti sakubbato _*_

*052. Như bông hoa tươi đẹp //Có sắc lại thêm hương //Cũng vậy, lời khéo nói //Có làm, có kết quả. (HT-TMC)

*052. Hoa kia đẹp đẽ dường bao!//Sắc màu đã thắm lại ngào ngạt hương!// Ngôn lời trong sáng như gương// Nói làm là một văn chương dám bì! (HT-Giới Đức)

1.Yathàpi ruciram. puppham.
Yathàpi =Yathà (như vậy, cũng vậy, giống như)+pi (api:cũng)
ruciram. — rucira= ruciram.= xinh đẹp
puppham.–puppha: bông hoa

2. van.n.avantam. sugandhakam.
van.n.avantam.–van.n.avanta=van.n.avantam.= sắc màu sặc sỡ
sugandhakam.–su (đẹp, tốt)+gandhakam. (gandha: mùi hương)=sugandhakam.= có mùi hương

3. evam. subhàsità vàcà
evam.= như vậy
subhàsità = su (khéo)+bhàsità (nói) /vàcà (lời nói)=subhàsità vàcà= lời khéo nói

4. saphalà hoti sakubbato
saphalà=sa (cùng, với)+phala (quả)=saphalà= kết quả
hoti= thì, là, trở thành….
sakubbato= người có sự thực hành

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai