សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ
ថ្នាក់ទី១
មុខវិជ្ជា: វិទ្យាសាស្ត្រ-សិក្សាសង្គម ទំព័រទី៧៤-៧៦
ជំពូកទី៣: កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ
មេរៀនទី៣: ទម្លាប់ល្អនៅសាលារៀន(តចប់)
គ.យើងចេះជួកគ្នា
ឃ.ទម្លាប់មិនល្អ

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/khoe-dep