សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ
ថ្នាក់ទី១១
មុខវិជ្ជា: ភាសាខ្មែរ
មេរៀនទី៨ តថភាព (ត)
អត្ថបទនិយាយ: បកស្រាយន័យ សុភាសិត និងពាក្យស្លោក (តចប់) (ទំព័រ១៩០-១៩១)

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc