នៅក្នុងវិដេអូនេះនិងជួយអោយប្អូនៗ អាចពណ៌នាបានពីអ៊ីពែបូល និងបកស្រាយរូបមន្ត និងគណនាអំពីលំហាត់អ៊ីពែបូល ។ ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទទួលរៀនមេរៀនថ្មីៗទៀត ។ #Maths #LearningMaths #Hyperbola

ស្រាយរូបមន្តស្តង់ដាអ៊ីពែបូល

លំហាត់ប៉រ៉ាបូល (ត)

លំហាត់ប៉ារ៉ាបូល

ស្រាយរូបមន្ត សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល
សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ មិនអូមូសែន

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់២មិនអូមូសែន

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ មិនអ៉ូមូសែន តាមវិធីបម្រែបម្រួលចំនួនថេរ

របៀបដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ងស្យែលលំដាប់ទី១ អូម៉ូសែន how to calculate diferential equation degree 1 ,

របៀបគណនាផ្ទៃក្រឡាតាមអាំងតេក្រាល

how to calculate area follow integral

Facebook Page:

ឆានែល រ៉ន សារិទ្ធ ខ្ញុំបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ផ្សេងៗដែលពាក់ពន្ធ័និងគណិតវីទ្យា និងជួចដល់ប្អូនៗក្នុងការរៀន និងប្រឡងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ តាមប្រពន្ធ័ឌីជីថល ។

RON SARITH Channel I am dedicated to solve questions related to math and grammar and to help you learn math through digital.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/o-to-xe-may-xe-khac