សូមស្វាគមន៍ នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនិយាយអំពីហុងស៊ុយ Qi Flow ក្នុងផ្ទះ និងការរៀបចំឲ្យមានរបៀប។
សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្ត និងជួយគាំទ្រ។
ប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងណាមួយសូមអធ្យាស្រ័យផង។
សូមជួយចុច Subscribe និង រូបកណ្តឹងដើម្បីទទួលបាន Videos ថ្មីៗ បន្ថែមទៀត។
សូមអរគុណច្រើន!

#ហុងស៊ុយ_FengShui #ប៉ាជីហុងស៊ុយ_BaziFengShui
===========================

+ប៉ាជីថ្នាក់បឋមមេរៀនទី៦លេខលុយសម្រាប់មនុស្សស្រីធាតុទឹក / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+រៀនពីហុងស៊ុយទិសទាំង៨ ធាតុរបស់វា និង Fly Star / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+ចៅម៉ែនិយាយអំពីជតាមនុស្ស / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+រៀនពីហុងស៊ុយទិសទាំង៨ ធាតុរបស់វា និង Fly Star / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+ហុងស៊ុយកាំជណ្តើរផ្ទះ / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+រៀនពីប៉ាជីឆ្នាំឆុង និងឆ្នាំសង្គ្រោះ

+រៀនអំពីផ្កាយជីវិត Life Star / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+ចៅម៉ែនិយាយពីហុងស៊ុយការចិញ្ចឹមត្រចៀកកាំ

+ចៅម៉ែនិយាយពីការសម្មាធិមុនចូលដេក និងហុងស៊ុយបន្ទប់ដេក

+រៀនអំពីពេលឈឺ និង ផ្កាយជំងឺ

+ចៅម៉ែនិយាយពីតម្រាហុងស៊ុយរើសគូស្រករ

+ចៅម៉ែនិយាយពីការបន់គ្រូកំណើតប្រចាំខ្លួនឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង

+ប៉ាជីថ្នាក់បឋមមេរៀនទី៥(ត) លេខលុយសម្រាប់បុរសធាតុដី​(Earth)

+ប៉ាជីថ្នាក់បឋមមេរៀនទី៥ លេខលុយសម្រាប់បុរសធាតុទឹក​(Water) / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+ចៅម៉ែនិយាយពីការដាក់តាំងរូបក្នុងផ្ទះ / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+របៀបមើលផ្ទះ និងអានតារាងប៉ាជី / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+ចៅម៉ែនិយាយពីការសែនទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មី២០២១ និងការប្រើពណ៌ / ប៉ាជីហុងស៊ុយ ​​/ Bazi Feng Shui

+ចៅម៉ែនិយាយពីក្រចកជើងសេះជួយអ្វីខ្លះ? / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+ចៅម៉ែហុងស៊ុយការពារពេលប្តីមានស្រី / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+រៀនមើលប៉ាជីសម្រាប់អ្នកនៅលីវ / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+រៀនពីប៉ាជីសត្វធ្វើដំណើរ / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+រៀនមើលគូតាមក្បួនប៉ាជី (Part 2) / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+ប៉ាជីសម្រាប់ខែមីនាឆ្នាំ ២០២១ / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+ពាក្យសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងហុងស៊ុយ និង ប៉ាជី / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+រៀន​អំពីផ្កាយលេខ3,4,6,7,9​ / ប៉ាជីហុងស៊ុយ /​​ Bazi Feng Shui

+រៀន​អំពីផ្កាយលេខ1,2,5,8​ / ប៉ាជីហុងស៊ុយ ​​ / Bazi Feng Shui

+ហុងស៊ុយ ដី ផ្ទះ បន្ទប់គេង ការិយាល័យ តុរៀន / ប៉ាជីហុងស៊ុយ / Bazi Feng Shui

+ប៉ាជីសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ / ប៉ាជី ហុងស៊ុយ / Bazi Feng Shui

+ហុងស៊ុយសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ / ប៉ាជី ហុងស៊ុយ / Bazi Feng Shui

+Luck and Fate / សំណាង និងវាសនា

+Feng Shui of House / ហុងស៊ុយ (របៀបរៀបចំនៅខាងក្នុងផ្ទះ)

+Feng Shui Good Day / វិធីរកថ្ងៃ​ល្អសម្រាប់ធ្វើអ្វីមួយ

+Bazi Basic Lesson 04 / ប៉ាជឺថ្នាក់បឋម មេរៀន​ទី០៤ ( លេខ លុយ និងដែក Yang)

+Feng Shui Bazi (Color and 5 Elements) / ប៉ាជីហុងស៊ុយ ពណ៌ និងធាតុទាំង ៥

+Feng Shui of Hourse / វិធីរកផ្ទះមានហុងស៊ុយល្អ

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai