ការសម្រាយលម្អិតសាច់រឿងមួយនេះ នឹងធ្វើអោយអ្នកយល់គ្នាបានយល់ច្បាស់ទៅកាន់សាច់រឿងមួយនេះទាំងមូល! មេធាវីពិការភ្នែក (ភាគ៥) | Sim Pxch | សម្រាយរឿង

————————————————————————
💰ឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗមើល💰
000 462 955 (កុង ABA)
ឈ្មោះគណនី NORNG PROSPICH
————————————————————————

នេះគឺជាការពន្យល់សាច់រឿងសម្រាប់អ្នកដែលដែលតែងតែនិយមតាមដាមទស្សនាការ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច​ចូលមើលវីដេអូមួយនេះ ស្តាប់នូវការវសម្រាយរបស់ខ្ញុំ ហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុង Comment Section ខាងក្រោមវីដេអូបាន! ខ្ញុំនឹងរីករាយស្វែងយល់ពីគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា!

#សម្រាយលម្អិតសាច់រឿង

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

ចូលរួមគាំទ្រការសង្ខេបសាច់រឿងនេះ សូមចុច Subscribe និ​ងរូបកន្តឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត!

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Disclaimer: I do not own any videos and images using in this video, nor either intention to steal the owner copyrighted materials. And what I’ve been using is in accord with the law of Fair Use of YouTube Guideline. Hence, I would like to give credit to the original creators!

FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

– Don’t give a copyright strike
-This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them)
-This video is also for teaching purposes.
-It is not trans-formative in nature.
-I only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary.

Email: [email protected]

Connect With me on social:
Instagram:

Facebook:

Background Music from YouTube library:
Dark Times by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license.

Source:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai