នេះជាវីដេអូបង្ហាញពីការដោះស្រាយលំហាត់គីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី៨ និងថ្នាក់ទី៩ ទាក់ទងនឹងកំហាប់ជាភាគរយនៃសូលុយស្យុង។
អរគុណសម្រាប់ការទស្សនា!
ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ
យល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត៖
របៀបទាញរូបមន្ត៖
វិធីបំបែកខ្នាតមានឌ៖
វិធីបំបែកខ្នាតទូទៅ៖
#គីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី៨
#គីមីថ្នាក់ទី៩
#កំហាប់ជាភាគរយ

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu