លោកគ្រូ ជួន កក្កដា /Choun Kakada / កម្មក្រាស់កម្មស្តើង /khmer dhamma talk 2021
Watch all khmer dhamma talk 2021 video :

…..Watch More Videos on Playlists…..
– ព្រះធម្មទេសនាសម្ដែងដោយព្រះអង្គគ្រូ ជួន កក្កដា-

– ព្រះធម្មទេសនាសម្ដែងដោយព្រះអង្គគ្រូ សាន ភារ៉េត
​​​​​

Thank you so much !!! for watching Video my Channel. if you want more video from my Channel please ” SUBSCRIBE ” Share and like. Thank you

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu