មេរៀននេះគឺទាក់ទងជាមួយនិង មិត្តភាព (Friendship)។ អ្នកនឹងចេះពាក្យ ក៏ដូចជាឃ្លាភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនដែលអ្នកអាចយកទៅនិយាយពី Friendship របស់អ្នក ក៏ដូចជាអារម្មណ៍ (Feelings) ផ្សេងៗ។ 

សាលាភាសាអង់គ្លេសអ៊ែតនិចមានក្រុមហ្វេសប៊ុករៀនភាសាអង់គ្លេសឥតគិតថ្លៃមួយ។ បើអ្នកចង់ចូលរួម សូមចុច ៖ 

បើអ្នកចង់រៀននៅសាលាភាសាអង់គ្លេសអ៊ែតនិចផ្ទាល់ សូមទាក់ទងលេខ 011455567 ឬ 016455567 ។

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong