របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីOnenote សម្រាប់ការបង្រៀន Online ដែលអាចប្រើជាមួយប៊ិកសម្រាប់កុំព្យូទ័Touch screen ស៊េរីថ្មីទំនើបៗ ហើយសម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលអត់មាTouch screen យើងអាចប្រើជាមួយ ក្តារអេឡិចត្រូនិក drawing tablet បាន ដែលអាចរកទិញបាននៅ Facebook page :

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep