ព្រះធម៌សម្តែងពីសំដីរបស់យើងនិងព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្តែងពន្យល់ពីសង្ខារធម៌មិនទៀង ឲ្យឃើញមានសភាពរលត់ទៅនឹងសូន្យទៅ សូមអនុមោទនាស្តាប់ព្រះធម៌

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu