ប្រវត្តិឧបាសកទាំង៣៩រូបក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់តែងតាំងផ្ទាល់ ហើយសម្រេចនូវធម៌ផ្សេងៗនិងឯតទគ្គៈបុគ្កលដ៏ឆ្នើមក្នុងសម័យពុទ្ធកាល។
ប្រវត្តិឧបាសកទី៣ ហត្ថកអាលវកឧបាសក ភាគ១ [សម្ដែងដោយព្រះធម្មវិជ្ជា ជួនកក្កដា] Choun Kakada
សព្វទានំ ធម្មទានំ ជីនាតិ ធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងក្នុងលោក
#ប្រវត្តិឧបាសក#ជួនកក្កដា#ChounKakada

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong