#ជួយចុចSubscribeផងណា! #Khmer_Writing
សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា!
– រៀនសំណេរអង់គ្លេសនៅធនធានថ្មី
Khmer Writing គឺឆែនណលមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាខ្មែរមានសំណេរតែងសេចក្តី វេយ្យាករណ៍ ការប្រៀបធៀមអក្សរសិល្ប៍ជាដើម។ រាល់មតិ និងសំណូមពរ សូមបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមវីឌីអូណាមួយក៏បាន។ សូមអធ្យាស្រ័យផងសម្រាប់ការខុសឆ្គងដោយអចេតនា!
-តែងសេចក្ដីប្រធានពន្យល់
-តែងសេចក្ដីប្រធានពិភាក្សា
-តែងសេចក្ដីប្រធានប្រៀបធៀប
-សិក្សាអក្សរសិល្ប៍
-វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូ

Khmer Writing is a channel created to share Khmer Grammar, Khmer Essay Writing, and other literature. Hope you will enjoy it. Thanks for Subscribe, like, and view our videos.

តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី11,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៧,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4,
តែងសេចក្ដី ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១១,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី10,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6,
តែងសេចក្ដី ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី5
សំណេរខ្មែរ,
សំណេរពិភាក្សា,
សំណេរសំយោគ,
សំណេរវិភាគអត្ថបទ,
សំណេរត្រៀមប្រលងគ្រូ,
សំណេរទុំទាវ,
សំណេរ ភាសាខ្មែរ2018,
សំណេរ ភាសាខ្មែរប្រលងគ្រូ,
សំណេរអក្សរសិល្ប៍,
សំណេរ អង់គ្លេស,
សំណេរ បែបពន្យល់,
សំណេរ រឿងទុំទាវ,
សំណេរ ពិភាក្សា,
សំណេរ ភាសាខ្មែរបែបពិភាក្សា,
សំណេរ English

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc