………………………………………………………
🎬កាត់វីដេអូដោយ ភិក្ខុ អាត់ សុភក្ត្រា
🎥វីដេអូធម្មទានដោយ៖ ភិក្ខុ អាត់ សុភក្ត្រា
©️រក្សាសិទ្ធិដោយ Sopheaktra Official
នៅក្នុងវីដេអូនេះអាត្មាភាពសង្ឃឹមថានិងបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា
កុំភ្លេចចុចSubacribeនិងសញ្ញាកណ្តឹងដើម្បីស្តាប់រាល់ថ្ងៃ
កំណាព្យអប់រំផ្សេងៗទៀត
➤ភ័យកើតព្រោះការស្រឡាញ់
➤អពីវិសាខបូជា
➤ទឹកចិត្តម៉ែ
➤ធ្វើបុណ្យអោយហើយទាន់អ្នកគុណនៅមានជីវិត
………………………………………………………
ឆែនែលនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ និងកំណាព្យអប់រំផ្សេងៗទៀត ។ សូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រឆែនែលនេះ…!
This channel is created for the purpose of spreading the Dharma and other poems.
Thanks and thanks for the support for this channel …!
………………………………………………………
Phone Number 015365655/010365655
YouTube:
Facebook:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong