វត្តជោតនារាម បុរីញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក/วัดโชตนาราม นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

ភិក្ខុកណ្តាល វិរិយធម្មោ (ភាជ សោភ័ណ)
ព្រះមហាចត្តមច្ឆេរោភិក្ខុ បណ្ឌិត គង់គាន សុធា
พระมหากันดาล วิริยธมฺโม (ภาชน์)
พระมหา ดร.สุเธียร์ จตฺตมจฺเฉโร (คงเกียรติ์)
July 4, 2021

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghe