ការគ្រប់គ្រង គឺជាដំណើរការចាត់ចែងធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផល។
ធនធាន មាន៣សំខាន់ គឺធនធានមនុស្ស ធនធានពេលវេលា និង ធនធានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ទាំង សម្ភារៈនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ដូច្នេះបើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកត្រូវចេះចាត់ចែងធនធានទាំងអស់របស់អង្គភាពឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលទើបក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងល្អបាន។

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai