ជំពូកទី៥ មេរៀនទី៣ បច្ចេកវិទ្យាជីវៈ (៥.២)(តចប់)

ជំពូកទី៖ ៥ មេរៀនទី៖ ៣ (បច្ចេកវិទ្យាជីវៈ)

ជាវីដេអូទី#171 នៃវគ្គ ថ្នាក់ទី12

បង្រៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យ៖ ម៉ៅ វណ្ណនី

ឯកទេស៖ ជីវវិទ្យា

មិនមានឯកសារទេ

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/khoe-dep